Arbrealettres

Poésie

Posts Tagged ‘coup’

« Soudain, je n’avance pas… » (José Saramago)

Posted by arbrealettres sur 21 mai 2022
Illustration: Giacomo Balla
    
« Soudain, je n’avance pas… »

Soudain, je n’avance pas, et soudain
Le geste vole en éclat, comme le verre.
Des voyelles remoulues à coups de pierre.

Des yeux vivants, dans la queue du paon,
M’ont encadré d’un tir sec,
Aveugles de trente soleils sans levers.

Comme, entre les dents, du sable prisonnier
Seulement en rayant l’émail se défend,
Des vers je fais des tranchants contre le rien.

Et suspendu de moi-même, la voix suspendue,
Dans la cécité des soleils j’ouvre des lampes
Que ma main transporte en aube.

***

«Num repente, não ando… »

Num repente, não ando, e num repente
O gesto se estilhaça, como o vidro
Das vogais remoídas a pedradas.

Olhos vivos, na cauda do pavão,
De seca pontario me enquadraram,
Cegos de trinta sóis sem madrugadas.

Como, entre dentes, areia prisioneira
No sel riscar do esmalte se defende,
Faço de versos gumes contra o nada.

E suspenso de mim, a voz suspensa,
Na cegueira dos sóis abro candeias
Que a minha mão transporta em alvorada

(José Saramago)

Recueil: Les poèmes possibles
Traduction: Nicole Siganos
Editions: Jacques Brémond

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

PREMIER CHANT (Miguel Hernández)

Posted by arbrealettres sur 18 mai 2022Illustration: Antoni Miro
    
Poem in French, English, Spanish, Dutch and in Albanian, Arabic, Armenian, Bosnian, Bangla, Catalan, Chinese, Farsi, German, Greek, Hebrew, Hindi, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Kiswahili, Kurdish, Macedonian, Malay, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Sardo, Sicilian, Tamil

Painting Antoni Miro
Poem of the Week Ithaca 724, “FIRST SONG”
Miguel Hernández, Spain, 1910 – 28.3.1942

from ”Miguel Hernández, Obra completa”, Alianza Tres

– All translations are made in collaboration with Germain Droogenbroodt –

***

PREMIER CHANT

Le champ s’est retiré
quand il s’est vu assailli
par l’homme devenu fou.

Comme est devenu visible l’abîme
entre l’olivier et l’homme.

L’animal qui chante :
l’animal qui sait pleurer
et se reproduire,
s’est rappelé ses griffes.

Des griffes qu’il a vêtues de fleurs
et de grâce,
mais qu’ensuite il met à nu
dans toute leur cruauté.

Elles crissent dans mes mains.

Eloigne-toi mon fils,
je suis capable de t’en donner un coup,
je suis capable de t’en frapper
dans ta chair tendre.

Le tigre en moi est revenu.

Va-t’en ou je te lacère.
Aujourd’hui l’amour est la mort,
et l’homme épie l’homme.

(Miguel Hernández), Espagne, 1910 – 28.3.1942
Traduction de Germain Droogenbroodt – Elisabeth Gerlache

***

FIRST SONG

The field has retreated
seeing it is man’s
convulsive assault.

What an abyss is laid bare
between the olive tree and man!

The animal that sings:
the animal that can
cry and take root
recalls its claws.

Claws that it covered
with smoothness and flowers,
but which, in the end, he bares
in all their cruelty.

They crackle in my hands.
Keep away from them, boy.
I am ready to flash them,
into your soft flesh.

I’ve turned into a tiger.
Move away, or I’ll tear you apart.

Today love is death,
and man lies in ambush for man.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Spain, 1910 – 28.3.1942
Translation Germain Droogenbroodt – Stanley Barkan

***

CANCIÓN PRIMERA

Se ha retirado el campo
al ver abalanzarse
crispadamente al hombre.

¡Qué abismo entre el olivo
y el hombre se descubre!

El animal que canta:
el animal que puede
llorar y echar raíces,
rememoró sus garras.

Garras que revestía
de suavidad y flores,
pero que, al fin, desnuda
en toda su crueldad.

Crepitan en mis manos.
Aparta de ellas, hijo.
Estoy dispuesto a hundirlas,
dispuesto a proyectarlas
sobre tu carne leve.

He regresado al tigre.
Aparta, o te destrozo.

Hoy el amor es muerte,
y el hombre acecha al hombre.

MIGUEL HERNÁNDEZ, España, 1910 – 28.3.1942

***

EERSTE LIED

Het veld heeft zich teruggetrokken
toen het zich bestormd zag
door de dolgeworden mens.
Welk een kloof wordt zichtbaar
tussen olijfboom en mens!

Het dier dat zingt:
het dier dat wenen
en zich voortplanten kan,
herinnerde zich zijn klauwen.

Klauwen die het met bloemen
en bevalligheid bekleedde,
maar die ze tenslotte
in al hun wreedheid ontbloot.

Ze knisteren in mijn handen.
Ga er van weg, mijn zoon,
Ik ben in staat ermee uit te halen,
ik ben in staat om ze
in je zachte vlees te slaan.

Ik ben weer tijger geworden.
Ga weg, of ik verscheur je.
Vandaag is liefde de dood,
en de mens beloert de mens.

Miguel Hernández, Spanje 1910 – 1942
Vertaling Germain Droogenbroodt

***

KËNGA E PARË

Fusha është tërhequr
përballë sulmit
tronditës të njeriut.

Oh, ç’humnerë është zbuluar
midis pemës së ullirit e njeriut!

Kafsha që këndon:
kafsha që mund
të qajë e të hedhë shtat
kujton kthetrat e saj.

Kthetrat që i mbulonte
me lule e butësi,
por që, në fund, i nxjerr në pah
me të tyren mizori.

Ato kërcasin në duart e mia.
Qëndro larg tyre, djalosh.
Unë jam gati t’i ngul,
në mishin tënd të butë.

Jam shndërruar në tigër.
Largohu, përndryshe do të t’copëtoj.

Sot dashuria është baraz me vdekje,
dhe njeriu në pritë për njeriun qëndron.

Miguel Hernández, Spanjë, 1910 – 28.3.1942
Përktheu: Irma Kurti
Translation into Albanian: Irma Kurti

***

الأغنية الأولى

الحقل هدم عندما رأى الرجل يندفع بعصبية.
يالها من فجوة كبيرة بين شجرة الزيتون والإنسان!

الحيوان الذي يغني:
الحيوان القادر على البكاء والنحيب ، يتذكر مخالبه.
المخالب التي غطاها بالنعومة والزهور …. أصبحت أخيرًا بائنة
بكل قسوتها.

تطقطق في يدي.
ابتعد عنهم يا بني.
أنا على استعداد لرؤية لمعان الضوء عليها وهي تنهش جسدك النحيل.
لقد عدت إلى طبيعة النمر. تراجع ، وإلا سوف أمزقك.
اليوم يصبح …
الحب هو الموت والإنسان يطارد أخيه الإنسان.

ميغال هرنانديز(MIGUEL HERNÁNDEZ)، اسبانيا، 1910-28.3.1942
ترجمة للعربية: عبد القادر كشيدة
Translated into Arab by Mesaoud Abdelkader

***

Առաջին երգը

Դաշտը նահանջել է
տեսնելով մարդու
ջղաձիգ հարձակումը:
Ինչպիսի՜ անդունդ՝ բացված
ձիթենու և մարդու միջև:
Կենդանին, որ երգում է,
կենդանին, որը կարող է
լաց լինել և արմատավորվել,
հիշում է իր ճանկերը:
Ճանկեր, որ քնքշորեն
ծածկում էր ծաղիկներով,
բայց որոնց, ի վերջո, մերկացնում է
ողջ դաժանությամբ:
Նրանք ճռթճռթում են իմ ձեռքերում:
Հեռու մնա նրանցից, տղա՛։
Ես պատրաստ եմ դրանք խրել
քո փափուկ մարմնի մեջ:
Ես վերածվել եմ վագրի։
Հեռացիր, թե չէ ես կպատառոտեմ քեզ։
Այսօր սերը մահ է,
և մարդը մարդու համար թակարդ է լարում:

Միգել Հերնանդես, Իսպանիա, 1910 – 28.3.1942
Անգլերեն թարգմանությունը Գերման Դրոգենբրոդտի և Ս. Բարքանի
Հայերեն թարգմանությունը Արմենուհի Սիսյանի
Translated into Armenian by Armenuhi Sisyan

***

প্রথম সংগীত

মাঠ করেছে প্রস্থান
দেখতে পেয়েই মানুষের আক্ষেপ জনক
আক্ষেপ জনক হঠাৎ প্রবল আক্রমণ ।

একি অতল গহ্বর অধিশায়িত অনাবৃত হয়ে
জলপাই গাছ আর মানুষের মধ্যে খানে!
যে প্রাণী গান গায়
যে প্রাণী কাঁদতে পারে আর
শিখর নিতে মনে করে তার নখর
যে নখর আবৃত হয়ে আছে
মসৃণতায় আর ফুলে নখর আবৃত,
কিন্তু, যেটি সবশেষে, অনাবৃত
তাদের সমস্ত নিষ্ঠুরতায় ।

তারা আমার হাতে ফাটল ধরায় ।
তাদের হতে দূরে থাকো, ছেলে ।
আমি তাদের চমকে দিতে প্রস্তুত,
তোমার শান্ত মসৃণ ও কোমল শরীরে ।

আমি পরিণত হয়েছি বাঘে ।
সরে যাও নয় আমি করব তোমায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ।
আজ ভালোবাসা করেছে মৃত্যুবরণ
এবং মানুষ ওত পেতে থাকে মানুষের জন্য ।

মিগুয়েল হার্নান্দেজ, স্পেন, ১৯১০- ২৮.০৩.১৯৪২
অনুবাদ জার্মেইন ড্রুজেনব্রুড্ট – স্ট্যানলি বারকান
Bangla Translation: Tabassum Tahmina Shagufta Hussein

***

PRVA PJESMA

Polje se povuklo
videći da je muško
konvulzivni napad.

Kakav je ponor ogoljen
između masline i čovjeka!

Životinja koja pjeva:
životinja koja može
plakati i pustiti korijenje
podsjeća na svoje kandže.

Kandže koje je pokrivala
sa glatkoćom i cvijećem,
ali koje je, na kraju, razotkrio
u svoj njihovoj okrutnosti.

Pucketaju u mojim rukama.
Drži se dalje od njih, dečko.

Spreman sam da ih bljesnem,
u tvoje meko meso.

Pretvorio sam se u tigra.
Makni se, ili ću te rastrgnuti.
Danas je ljubav smrt,
a čovjek leži u zasjedi za čovjeka.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Španija, 1910 – 28.3.1942.
Translation into bosnian by Maid čorbić

***

CANÇÓ PRIMERA

S’ha retirat el camp
en veure abalançar-se
crispadament l’home.

Quin abisme entre l’olivera
i lhome es descobreix!

L’animal que canta:
l’animal que pot
plorar i arrelar,
va rememorar les seves arpes.

Arpes que revestia
de suavitat i flors,
però que, per fi, nua
en tota la seva crueltat.

Crepiten a les meves mans.
Aparta’t d’elles, fill.
Estic disposat a enfonsar-les,
disposat a projectar-les
sobre la teva carn lleu.

He tornat al tigre.
Aparta, o et destrosso.

Avui l’amor és mort,
i l’home assetja l’home.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Espanya, 1910 – 28.3.1942
raducció al català: Natalia Fernández Díaz-Cabal

***

最早的歌

田地已经后退
看到它是人类的
痉挛性攻击。
一个深渊赤裸地放置
在橄榄树和人类之间!
这动物在歌唱:
这能嗥叫和
深入人心的动物
回忆起它的爪子。
它用光滑和
花朵掩盖的爪子,
但那些爪子,最终,他还是暴露
在他们所有的残暴中。
它们在我手中噼啪作响。
离他们远点,伙计。
我已准备好把它们
闪映进你柔软的肌肤里。
我已变成一只老虎。
走远点,否则我会把你撕成碎片。
今天,爱就是死亡,
而人类躺于为己而设的埋伏中。

原作:西班牙 米格尔·埃尔南德斯(1910-1942.3.28)
英译:杰曼·卓根布鲁特-斯坦利·巴坎
汉译:中 国 周道模 2022-3-19
Translated into Chinese by Willam Zhou

***

اولين سرود

ميدان عقب نشينى كرده بود
بعد از اينكه ديد مردانش
حمله‌یی بی امان داشته‌اند.
چه پرتگاهی آشکار شده است
بین درخت زیتون و انسان!
حیوانی که می‌خواند:
حیوانی که می تواند گریه کند
و ریشه بزند
پنجه‌هایش را بیاد می‌آورد.
پنجه‌هایی که با
نرمی و گلها عادت کرده
اما در آخر،
او‌ تحمل می‌کند
همه‌ی ظلم‌شان را.
آنها در دستان من می‌شکنند.
از آنها دور شو ، پسر.
من آماده‌ام تا آنها را
در بدن شما شعله‌ور کنم.
من تبدیل به ببر شده‌ام.
دور شو یا تکه پاره‌ات می‌کنم.
امروز عشق مرگ است
و انسان در کمین انسان است.

میگل هرناندز، اسپانیا( ۱۹۴۲-۱۹۱۰)
ترجمه از سپیده زمانی
Translated into Farsi by Sepedih Zamani

***

ERSTES LIED

Das Feld hat sich zurückgezogen
als es den Menschen sah,
wie er blindwütig außer sich geriet.

Welch ein Abgrund wird sichtbar
zwischen dem Olivenbaumund dem Menschen!

Das Tier, das singt:
das Tier, das weinen
und Wurzeln schlagen kann,
erinnerte sich an seine Krallen.

Krallen, die es bedeckt
mit Zartheit und Blumen,
aber sie am Ende, entblößt
in all ihrer Grausamkeit.

Sie knistern in meinen Händen.
Halte dich von ihnen fern, mein Sohn.
Ich bin bereit, sie herauszuholen,
sie zu breiten
über dein zartes Fleisch.

Ich bin zum Tiger geworden.

Geh weg, oder ich zerreiße dich.

Heute ist die Liebe der Tod,
und der Mensch belauert den Menschen.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Spanien, 1910 – 28.3.1942
Übersetzung: Germain Droogenbroodt –
Wolfgang Klinck

***

ΠΡΩΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Το έδαφος υποχώρησε βλέποντας
τη σπαστική επίθεση του ανθρώπου
μια άβυσσος πάνω
απ’ τα ελαιόδεντρα και τον άνθρωπο.

Το κτήνος που τραγουδεί
και μπορεί να κλάψει
μπορεί ν’ απλώσει ρίζες
και να κρύψει τα νύχια του
που είχε στολίσει με λουλούδια
μα που φέρνουν όλη του τη βία.

Νύχια που κόβουν τα χέρια μου.

Απόφευγε τα παιδί μου
έτοιμος είμαι να τα μπήξω
στην απαλή σου σάρκα.

Σήμερα έχω γίνει τίγρις,
φύγε μακριά μην σε ξεσχίσω.

Σήμερα η αγάπη είναι θάνατος
κι ο άνθρωπος καιροφυλακτεί
για τον επόμενο άνθρωπο

Miguel Hernández, Spain, 1910 – 28.3.1942
Μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη
Translated into Greek by Manolis Aligizakis

***

שיר ראשון /מיגל ארננדס
MIGUEL HERNANDEZ, Spain, 1910 – 1942
(מת ממחלה בכלא הספרדי ב-28 במרץ 1942,
שם נדון למוות, בזמן שלטונו של הרודן פרנקו)

הַשָּׂדֶה נָסוֹג
בִּרְאוֹתוֹ שֶׁזּוֹ תְּקִיפָה
עֲוִיתִית שֶׁל אָדָם.

אֵיזוֹ תְּהוֹם נֶחְשֶׂפֶת
בֵּין עֵץ הַזַּיִת לָאָדָם!

הַחַיָּה שֶׁשָּׁרָה:
הַחַיָּה שֶׁיְּכוֹלָה
לִבְכּוֹת וְלָטַעַת שֹׁרֶשׁ
נִזְכֶּרֶת בִּטְפָרֶיהָ.

טְפָרִים שֶׁכִּסְּתָה
בַּעֲדִינוּת וּבִפְרָחִים,
אֲבָל שֶׁאוֹתָם, בְּסוֹפוֹ שֶׁל דָּבָר, הִיא נוֹשֵׂאת
בְּכָל אַכְזָרִיּוּתָהּ.

הֵם מִתְפַּצְפְּצִים בְּיָדַי.
תִּתְרַחֵק מֵהֵם, יֶלֶד.
אֲנִי מוּכָן לְהַבְזִיק אוֹתָם
לְתוֹךְ בְּשָׂרְךָ הָרַךְ.

הָפַכְתִּי לְנָמֵר.
הִתְרַחֵק, אוֹ שֶׁאֶקְרַע אוֹתְךָ.

הַיּוֹם אַהֲבָה הִיא מָוֶת,
וְאָדַם שׁוֹכֵב בְּמַאֲרָב לְאָדָם.

תרגום מספרדית לאנגלית: ג’רמיין דרוגנברודט וסטנלי ברקן
תרגום מאנגלית לעברית: דורית ויסמן
הציור של
ברית / טאראס שֶׁבְצֶ’נְקוֹ, אוקראינה
Translated into Hebrew by Dorit Weisman

**

पहला गाना

मैदान पीछे हट गया है
आदमी के ऐंठन हमले को देखकर।
क्या रसातल नंगे रखा गया है
जैतून के पेड़ और मनुष्य के बीच!
वह जानवर जो गाता है:
वह जानवर जो रो सकता है
और इसकी जड़ ले सकते हैं
अपने पंजों को याद करता है।
पंजे जो ढका हुआ था
कोमलता और फूलों से,
लेकिन जो, अंत में,
वह इसे उनकी सारी क्रूरता को उजागर करता है।
वे मेरे हाथों में चटकते हैं।
उनसे दूर रहो बेटा।
मैं उन्हें फ्लैश करने के लिए तैयार हूं,
अपने कोमल मांस में।

Hindi translation by Jyotirmaya Thakur.

***

FYRSTI SÖNGUR

Akurinn hörfar
þegar hann sér að þetta er
ofsaleg árás mannsins.

Hvílíkt hyldýpi kemur í ljós
milli ólífutrésins og mannsins!

Dýrið sem syngur:
dýrið sem getur
grátið og fest rætur
minnist klónna sinna.

Klónna sem hann faldi
með stimamýkt og blómum,
en sem hann ber, þegar allt kemur til alls,
af fullkominni grimmd.

Það brakar í þeim í höndum mínum.
Komdu ekki nálægt þeim, drengur.
Ég er vís til að skjóta þeim fram,
inn í mjúkt hold þitt.

Ég er orðinn tígur.
Farðu frá, annars ríf ég þig í tætlur.

Í dag er ástin dauði,
og maðurinn situr um manninn.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Spáni, 1910 – 28.3.1942
Þór Stefánsson þýddi eftir enskri þýðngu Germains Droogenbroodt og Stanleys Barkan
Translated into Icelandic by Thor Stefansson

***

LAGU PERTAMA

Medan tempur mengendur
melihat manusia diserang
diterkam
Betapa jurang terbentang
antara pohon zaitun dan manusia !

Binatang yang bernyanyi:
binatang yang dapat
menangis dan cakar
yang mengakar.

Cakar yang diselebung
kelembutan bunga
akhirnya terungkap
dalam segala kejam.
Cakar itu berderak dari tanganku.
Menjauhlah dari cakarku, nak.
Aku siap menancapkan cakar ,
ke dagingmu yang lembut.

Aku telah berubah menjadi harimau.
Pergi, atau aku akan mencabikmu.

Hari ini cinta adalah kematian,
dan manusia tiarap untuk meyergap manusia.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Spain, 1910 – 28.3.1942
Translation Lily Siti Multatuliana (Indonesia)

***

AN CHÉAD AMHRÁN

Cúlaíonn an gort
ó ionsaí coscrach
an trodaí.

¡Duibheagán ag oscailt
Idir an fear agus na crainn ológ!

An t-ainmhí a chanann,
An t-ainmhí a chaoineann,
A chuireann fréamhacha,
A tharraingíonn siar a chrúba.

Crúba folaithe
—ag béal binn—
A nochtar, anois,
Gan trua gan taise.

Réabann na crúba trí mo lámha.
Fainic thú féin, a mhic!
Fonn orm iad a shá
Go feirc
Isteach i do cholainn choil.

Seo chugainn an beithíoch alta,
Fainic a dhíbheirg!

Feasta is ionann breith is bás,
Fríd idir fuath is comhbhá.

MIGUEL HERNÁNDEZ, an Spáinn, 1910 – 28.3.1942
Leagan Gaeilge le Rua Breathnach

***

PRIMO CANTO

Il campo si è ritirato
guardando il convulso
assalto all’uomo.

Che abisso si è manifestato
tra l’olivo e l’uomo!

L’animale canta:
l’animale che può
piangere e mettere radici
ricorda i suoi artigli.

Artigli che copriva
di morbidezza e fiori,
ma che, alla fine, ha svelato
in tutta la loro crudeltà.

Crepitano nelle mie mani.
Allontanati da loro, figliolo.
Sono pronto ad affondarli,
nella tua tenera carne.

Mi sono trasformato in una tigre.
Vattene via, o ti faro a pezzi.

Oggi l’amore è morte,
l’uomo dà la caccia all’uomo.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Spagna, 1910 – 28.3.1942
Traduzione: Germain Droogenbroodt – Luca Benassi

***

最初の歌

戦場は後退し
そこに見るのは人間の発作的な暴行の跡
オリーブの木と人の間に
なんという深い闇がむき出しになっているのだ
歌を歌う動物は
泣いて留まることのできる動物は
その爪を思い出す
なめらかな花でおおわれた爪が
最後には残忍さが露わとなった
それは私の手の中で音を立てて崩し
彼らの眼に触れないようにしよう
私は光を送り
柔らかな肉に変えよう
私は虎となった
去り行け
さもないと私はおまえを食いちぎる
今日、愛は死である
そして人は人を待ち伏せる

ミゲル・ヘルナンデス(スペイン,1910-1942
Translated into Japanese by Manabu Kitawaki

***
WIMBO WA KWANZA
Uwanja umerudi nyuma kwa kuona ni shambulio la degedege la mtu.
Ni shimo gani lililowekwa wazi kati ya mzeituni na mwanadamu!
Mnyama anayeimba:
Mnyama anayeweza kulia na kuota mizizi anakumbuka makucha yake.
Makucha ambayo alifunika na laini na maua,
lakini ambayo, mwishowe, anaonyesha katika ukatili wao wote.

Zinapasuka mikononi mwangu.
Kaa mbali nazo, kijana.
Niko tayari kuzionyesha kwa haraka, katika nyama yako nyororo.
Nimegeuka kuwa simba marara.
Ondoka au, nitakupasua.
Leo upendo ni kifo,
na mwanadamu humvizia mwanadamu.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Spain, 1910 – 28.3.1942
Watafsiri ni Germain Droogenbroodt, Stanley Barkan na Bob Mwangi Kihara
Translated into Kiswahili by Bob Mwangi Kihara

***

STIRANA YEKÊ

Kewşenê xwe şwînda vekşand
gava merî dîtin
çawa ew bikwîranî ji xwe derket.

Çi çalek wê xwîyabe
di navbera dara zêtwînê û meriyan de!

Ajel, ê distirê:
Ajel, ê digirî
û reh diçizirin
neperûşkên xwe anîn bîra xwe.

Neperûşkên bi nezaketiyê û kulîkan
hatine têewrdan
lê ew li dawiyê
ji hemî dirindiya xwe rwîtbû.

Ew di destên min de digurînin.
Xwe jê dwîrxîne, kurê min.
Ez amademe ji nû v wan vegerînim,
weha hazirkbikim
li ser goştê te yî nazik.

Ez bûme piling.
Dwîrkeve, yan jî ezê te perçebikim.

Îro evîna minrinê ye,
û merî çehvtengiyê li merî dike.

MIGUEL HERNÁNDEZ 1910 – 28.3.1942, Êspaniya
Translation into Kurdish by Hussein Habasch

***

ПРВА ПЕСНА

Полето се повлече
гледајќи дека се работи за човечки
конвулзивен напад.
Каква гола бездна лежи
помеѓу маслиновото дрво и човекот!

Животното што пее:
животното што може
да плаче и да закоренува
се сеќава на своите канџи.

Канџи што си ги покриваше
со мазнотија и цвет,
но кои, на крајот, почнува да си ги носи
во сета своја суровост.

Пукаат тие во моите раце.
Држи се настрана од нив, момче.

Подготвен сум да ги заријам
во твоето меко месо.

Сум се претворил во тигар.
Тргни се настрана или ќе те раскинам.

Денес љубовта е смрт
и човек човека го чека во заседа.

Мигел Хернандез, Шпанија 1910 – 28.3.1942
Превод: Жермен Дрoгенброт, Стенли Баркан и Даниела Андоновска-Трајковска

***

LAGU PERTAMA
Medan sudah berundur
apabila melihat serangan manusia
yang bingung.

Jurang dibentang lapang
antara pokok zaitun dengan manusia!

Binatang yang berlagu:
binatang yang boleh
menangis dan bertapak
mengingati kukunya.

Kuku yang ditutupnya
dengan kelicinan dan bebunga,
tetapi yang, pada akhirnya, dia tanggung
dalam seluruh kekejamannya.

Ia berderak dalam tanganku,
Jauhi ia, budak,
Aku bersedia untuk mencurahnya
ke daging lembutmu.

Aku telah menjadi harimau.
Pergi jauh, atau akan kukoyak dirimu.

Cinta hari ini ialah kematian
dan manusia menyerang hendap manusia.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Spain, 1910 – 28.3.1942
Terjemahan IRWAN ABU BAKAR
Translated into Malayan by Irwan Abu Bakar

***

PIEŚŃ PIERWSZA

Cofnęło się pole
widząc, jak
miota się w furii czlowiek.

Jakaż odkrywa się przepaść
między drzewem oliwnym a człowiekiem !

Zwierzę, które śpiewa
zwierzę, które potrafi
płakać I zapuszczać korzenie
przypomniało sobie o swoich pazurach.

Pazurach, które przystraja
w łagodność i miłe słówka
lecz które w końcu obnaża
w pełni okrucieństwa.

Chrzęszczą na moich dłoniach.
Z daleka od nich, synku.
Jestem gotowy je wbić
gotów rzucić ich cień
na Twoje drobne cialo.

Powróciłem do postaci tygrysa.
Odejdź, bo cię rozerwę.

Dziś miłość równa się śmierci
i człowiek czatuje na człowieka

MIGUEL HERNÁNDEZ, Hiszpania, 1910 – 28.3.1942
Przekład na polski: Mirosław Grudzień – Anna Maria Stępień
Translated to Polish: Mirosław Grudzień – Anna Maria Stępień

***

PRIMEIRA CANÇÃO

O campo retirou-se
ao ver o homem
avançar crispadamente.

Que abismo se descobre
entre a oliveira e o homem!

O animal que canta:
o animal que pode
chorar e deixar raízes,
lembrou-se que tinha garras.

Garras que revestia
com suavidade e flores,
mas que, no final, mostra
com toda a sua crueldade.

Estalam nas minhas mãos.
Afasta-te delas, filho.
Estou pronto para as espetar,
pronto para as lançar
sobre a tua carne leve.
O tigre regressou.
Afasta-te, se não destruo-te.

Hoje, o amor é morte,
e o homem persegue o homem.

Miguel Hernández, Espanha, 1910 – 28.3.1942
Tradução portuguesa: Maria do Sameiro Barroso

***

PRIMUL CÂNT

Câmpul s-a dus
văzând cum omul
se clatină încordat.

Adânc e abisul ce se cască
între măslin și om!

Jivina cântătoare
e animal capabil
să plângă și să prindă rădăcini,
cu gheare renăscute.

Gheare tandru îmbrăcate
în frăgezimi de flori,
ce sfârșesc despuiate
în crudă goliciune.

În mâini ele îmi trosnesc.
Copile, fugi de ele!
Căci gata-s să le afund,
să ți le înfig degrabă
în carnea diafană.

Tigrul s-a întors.
Ferește, că te omor!

Azi, dragostea e moarte,
iar omul, după oameni gonește.

MIGUEL HERNÁNDEZ, Spania, 1910 – 28.3.1942

Traducere: Gabriela Căluțiu Sonnenberg
Translated into Romanian by Gabriela Căluțiu Sonnenberg

***

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

Поле расступилось,
когда в него вошла
толпа озлобленных мужчин.

Какая пропасть обнажилась
между рощею оливок и людьми!

Зверь тут поет
Зверь плачет
Зверь, что родит зверей,
вдруг когти выпустил.

Когти изящные
в цветах,
но обнажаются
во всей жестокости.

Они ломаются в моих руках.
Мой сын, уйди,
Я их достану сам,
из тела теплого, из тела твоего
я их смогу достать.

Я снова стану тигром.
Уйди, иначе загрызу.

Любовь сегодня смертью оказалась,
а люди караулят вдруг людей.

МИГЕЛЬ ЭРНАНДЕС Испания, 1910 – 28.3.1942
Перевод Гермайна Дрогенбродта
Перевод на русский язык Дарьи Мишуевой

***

CANTONE PRIMA

S’est istesadu su campu
a bìere s’òmine
lanzandesie de repente.

Ite gorropu si discoberrit
intra de s’uliu e s’òmine!

S’animale chi cantat:
s’animale chi podet
prangher e ponner arrèxinis,
ammenteit sas brancas suas.

Brancas chi torraiat a bestire
de dulchesa e flores,
perou chi a s’acabada, ispollat
in totu sa malidade sua.

Isciopitant in sas manos mias.
Istesiatiche dae issas, fizu.
Las poto puru pregonare,
las poto puru imbolare
suba de sa carre tua lèbia.

So’ torradu a sa trighe.
istesiatiche, o ti destrossu.

Oe s’amore est morte,
e s’òmine pessighet a s’òmine.

Miguel Hernández, España, 1910 – 28.3.1942
Translated into Sardo by Gianni Mascia

****

PRIMA CANZUNA

Lu pratu si ritirau
vidennu l’attaccu
scunvulgenti di l’omu.

Chi abbissu si scupriu
ntra l’alivu e l’omu.

L’armali chi canta:
l’armali ca pò
chianciri e mettiri radichi
si ricurdau c’avia artigghi.

Artigghi ca cupreva cu
ducizza e ciuri,
chi a l’urtimata ammustra
cu tutta la so ferocia.

Mi sbattunu ntra li manu.
Scanzati d’iddi, figghiu.
Sugnu dispostu a zziccarili,
dispostu a proiettarili
supra la to carni dilicata.

Sugnu di novu tigri.
Arrassati o ti distruggiu
Oggi l’amuri è morti
e l’omu pustìa a l’omu.

Miguel Hernández, Spain, 1910 – 28.3.1942
Traduzioni in sicilianu di Gaetano Cipolla

***

முதல் பாட்டு

ம னிதனுடைய
குழப்பத் தாக்கத்தால்
நி ல ம் நீங்கிவிட்டது
ஆலிவ் மரத்திற்கும் மனிதனுக்கும்
இடையே ஆழம் மறைந்து விட்டது
பாடும் மி ருகம் அழக்கூடிய மிருகம்
வாழக்கூடிய மிருகம்
தனது நகங்களை
நினைத்துப் பார்க்கிறது
மிருதுவாகவும் , மலர்களோடும்
மூடப்பட்டிருந்த நகங்கள்
இறுதியில் கொடுமையில்
மறைந்து விடுகிறது.
எனது கைகளில் முறிந்து எங்கோ இருக்கிறது
சி று வனே
நான் அதை திடீரென
ஒளி தரசசெய்கிறேன்
உனது மென்மையானதசையில் !
நான் புலியாக மாறிவிட்டேன்
என்னைவிட்டுப் போய்விடு
இல்லையெனில்
உன்னைக் கிழித்து விடுவேன் !
இன்று அன்பு என்பது இறப்பு
இன்று மனிதன், மனிதனுக்காக
பாயப் பதுங்கி இருக்கிறான்
ஆக்கம் மொழிமாற்றம்

மிகுல் கர்னாண்டஜ் ஸ் பெயின் 1910 – 28.03.1942
Translated into Tamil by DR. N V Subbaraman

Recueil: ITHACA 724
Editions: POINT
Site: http://www.point-editions.com/en/

FRIENDS ITHACA
Holland: https://boekenplan.nl
Poland: http://www.poetrybridges.com.pl
France: https://arbrealettres.wordpress.com
Poland: http://www.poetrybridges.com.pl
Romania: http://www.logossiagape.ro; http://la-gamba.net/ro; http://climate.literare.ro; http://www.curteadelaarges.ro.; https://cetatealuibucur.wordpress.com
Spain: https://www.point-editions.com; https://www.luzcultural.com
India: https://nvsr.wordpress.com; https://ourpoetryarchive.blogspot.com>
USA-Romania: http://www.iwj-magazine.com/journal02

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Dimanche printanier (Jacques Biolley)

Posted by arbrealettres sur 15 mai 2022
Lundi matin,
le soleil a fait un sale coup aux prisonniers:

lundi matin, les gardiens avaient le teint bronzé.

(Jacques Biolley)

 

 

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , | Leave a Comment »

L’OBSTINATION DU PLAISIR (Vangelis Kassos)

Posted by arbrealettres sur 2 mai 2022
    
L’OBSTINATION DU PLAISIR

pareil à l’oiseau migrateur
qui à son retour
retrouve son nid détruit

pareil à l’aube
qui d’un chant
dégringole
pierre blanche dans le silence

le corps s’obstine

le corps revient à l’assaut
coup de feu dans l’oubli

(Vangelis Kassos)

 

Recueil: Cent poèmes
Traduction: Ioannis Dimitriadis
Editions: http://www.ainigma.net

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Vagues (Katherine Mansfield)

Posted by arbrealettres sur 20 avril 2022
    

Vagues

J’ai vu un Dieu minuscule
Assis
sous un parapluie bleu vif
Qui avait des glands blancs
Et des baleines d’or fourchues.
Au-dessous de lui
Son petit monde
S’expose au soleil.
L’ombre de Son chapeau
S’étale sur la ville.
Quand il étire Son bras
Un lac devient un sombre tremblement.
Quand il donne un coup de pied
Il fait nuit sur les cols des montagnes.
Mais tu es petit !
Il y a des dieux bien plus grands que toi ;
Ils s’élèvent et chutent,
Les dieux de la mer dévalant.
Ton coeur peut-il avoir de tels soupirs,
De tels cris sauvages et vains,
Un tel souffle venteux,
Une telle mort gémissante ?
Et ton bras peut-il envelopper
Le vieux,
Le froid,
L’immuable et épouvantable lieu
Où les hordes
De monstres de mer cornus
Et où les oiseaux hurlant
Se réunissent?
De ces hommes silencieux
Qui gisent dans
Nos prisons nacrées,
Peux-tu en faire ta proie?

Comme nous peux-tu rester
Attendant ton heure,
Et alors t’élever comme une tour
Et t’écraser et te fracasser?
Il n’y a ni arbres ni buissons
Dans mon pays,
Dit le Dieu minuscule.
Mais il y a des ruisseaux
Et des cascades
Et des pics montagneux
Couverts de jolies herbes.
Il y a de petites côtes et des ports sûrs,
Des grottes pour la fraîcheur et des plaines pour le soleil et le vent.
Joli est le son des rivières,
Jolie l’éclatante lumière
Des pics jolis.
Je suis satisfait.

Mais Ton royaume est petit,
Dit le Dieu de la Mer.
Ton royaume va choir,
Je ne peux te tolérer.
Tu es fier!
Avec un bruyant
Carillon de rires,
Il s’est redressé et a recouvert
Le pays du Dieu minuscule
De l’extrémité de sa main,
De la pointe de son doigt: Et après —

Le Dieu minuscule
Se mit à pleurer.

***

Waves

I saw a tiny God
Sitting
Under a bright blue Umbrella
That had white tassels
And forked ribs of gold.
Below him His little world
Lay open to the sun.
The shadow of His hat
Lay upon a city.
When he stretched forth His hand
A lake became a dark tremble.
When he kicked up His foot
It became night in the mountain passes.
But thou art small!
There are gods fargreater than thou;
They rise and fall
The tumbling gods of the sea.
Can thy heart heave such sighs,
Such hollow savage cries,
Such windy breath,
Such groaning death?
And can thy arm enfold
The o1d
The cold
The changeless dreadful place
Where the herds
Of horned sea-monsters
And the screaming birds
Gather together.
From those silent men That lie in the pen
Of our pearly prisons,
Canst thou hunt thy prey?
Like us cant thou stay
Awaiting thine hour,
And then rise like a tower
And crash and shatter?

There are neither trees nor bushes
In my country,
Said the tiny God
But there are streams
And waterfalls
And mountain peaks
Covered with lovely weed
There are little shores and safe harbours,
Caves for cool and plains for sun and wind.
Lovely is the sound of the rivers,
Lovely the flashing brightness
Of the lovely peaks.
I am content.

But Thy kingdom is small
Said the God of the Sea.
Thy kingdom shall fall,
I shall not let thee be.
Thou art proud
With a loud
Pealing of laughter,
He rose and covered
The tiny God’s land
With the tip of his hand
With the curl of his fingers:
And after—

The tiny God
Began to cry.

(Katherine Mansfield)

Recueil: Villa Pauline Autres Poèmes
Traduction: Philippe Blanchon
Editions: La Nerthe

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

BERCEUSE (Charles Cros)

Posted by arbrealettres sur 29 mars 2022
Illustration: ArbreaPhotos
    
BERCEUSE

Endormons-nous, petit chat noir.
Voici que j’ai mis l’éteignoir
Sur la chandelle.
Tu vas penser à des oiseaux
Sous bois, à de félins museaux…
Moi rêver d’Elle.

Nous n’avons pas pris de café,
Et, dans notre lit bien chauffé
(Qui veille pleure.)
Nous dormirons, pattes dans bras.
Pendant que tu ronronneras,
J’oublierai l’heure.

Sous tes yeux fins, appesantis,
Reluiront les oaristys
De la gouttière.
Comme chaque nuit, je croirai
La voir, qui froide a déchiré
Ma vie entière.

Et ton cauchemar sur les toits
Te dira l’horreur d’être trois
Dans une idylle.
Je subirai les yeux railleurs
De son faux cousin, et ses pleurs
De crocodile.

Si tu t’éveilles en sursaut
Griffé, mordu, tombant du haut
Du toit, moi-même
Je mourrai sous le coup félon
D’une épée au bout du bras long
Du fat qu’elle aime.

Puis, hors du lit, au matin gris,
Nous chercherons, toi, des souris
Moi, des liquides
Qui nous fassent oublier tout,
Car, au fond, l’homme et le matou
Sont bien stupides.

(Charles Cros)

Recueil: le chat en cent poèmes
Traduction:
Editions: Omnibus

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Palissade (Henri Monnier)

Posted by arbrealettres sur 28 mars 2022
    
Palissade

Le chat noir de la palissade
Promène son museau partout,
C’est un pirate en ambassade,
Le chat noir qui s’en vient chez nous.
Dans le jardin ou sur le toit,
En mille et une escapades
De tous côtés, il est le roi.

Il est le tigre du Bengale
Et le prince des maraudeurs,
Sa moquerie est sans égale:
Ce chat-là est un chapardeur.

Il faut le voir, cet escogriffe,
Ce gracile animal ingrat
Qui lacère à grands coups de griffe
Les détritus de papier gras.
Il mène sa vie à sa guise,
Ne faisant que ce qui lui plaît,
Il se complaît dans des bêtises
Qui ne valent pas un couplet.

Et cependant si ce vaurien
Ne commet que des incartades
A la maison, on l’aime bien,
Le chat noir de la palissade.

(Henri Monnier)

Recueil: le chat en cent poèmes
Traduction:
Editions: Omnibus

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

LE JOUR OÙ TOUT SE BRISE EN TOI (Cécile Coulon)

Posted by arbrealettres sur 22 mars 2022Illustration: Bing Wright
    
LE JOUR OÙ TOUT SE BRISE EN TOI

Le jour où tout se brise en toi
est un jour de vacances, ou bien
un jour de bureau, ou encore
un jour de retrouvailles, un jour
de famille, d’amis, de mariage ou de sexe.

Le jour où tout se brise en toi
ressemble aux autres jours de l’année : bien
sûr il y eut des signes de cet effondrement
mais tout est toujours sur le point de
s’effondrer, les immeubles, les piles de
linge propre, les actions en bourse,
alors pourquoi accorder à ces alarmes
quotidiennes la moindre importance ?

Le jour où tout se brise en toi —
je dis bien « tout » car il ne s’agit pas seulement
du coeur cassé comme le cou d’une volaille
la veille d’un dimanche à la campagne,
je parle du corps, de l’os du genou à celui de la mâchoire,
je parle de l’âme dans ses derniers retranchements,
je parle des plaies qui s’ouvrent, toutes en même temps.
Je parle de la raison qui se jette contre les murs,
du crâne mordu du sommet au
menton, des doigts de la main gauche
pliés entre ceux de la main droite.

Le jour où tout se brise en toi,
le pire n’est pas la quantité ahurissante de larmes
que tu bois des paupières à la bouche,
ni la migraine qui paralyse le visage et la nuque,
le pire, le jour où tout se brise en toi,
c’est le langage qu’on abandonne pour
des reniflements, le langage qu’on roue de coups
pour qu’il cesse d’aboyer ses mots d’amour
et de respect, le langage qu’on étouffe
dans la pornographie, le langage auquel on croyait tant
qui s’effondre avec le reste.

Le jour où tout se brise en toi
tu t’en veux si fort d’y avoir cru.

(Cécile Coulon)

Recueil: Noir Volcan
Traduction:
Editions: Le Castor Astral

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

EN ÉTÉ (Sarah Kirsch)

Posted by arbrealettres sur 18 octobre 2021
    
Poem in French, Italian, German, Portuguese, Romanian, Greek, Icelandic and in
Arabic, Armenian, Bangla, Catalan, Chinese, Farsi, Filipino, Hebrew, Hindi,
,Indonesian, Irish (Gaelic), Japanese, Kiswahili, Kurdish, Macedonian, Malay, Polish,
Russian, Serbian, Sicilian, Tamil, Turkish
Poem of the Week Ithaca 699 “IN THE SUMMER”,
SARAH KIRSCH, Germany, 1935-2013
from: from “Rückenwind”, Sämtliche Gedichte, DVA, München
– All translations are made in collaboration with Germain Droogenbroodt –

***

EN ÉTÉ

Peu peuplée la campagne.
Malgré les champs démesurés et les machines
Les villages endormis reposent
Dans des jardins de buis; un coup de pierre
N’atteint les chats que rarement.
En août les étoiles filantes.
En septembre le signal de la chasse.
L’oie sauvage vole encore, la cigogne flâne
Par les prés non pollués. Ah, les nuages
Comme des montagnes elles survolent les forêts.
Ici lorsqu’on n’a pas de journal
Le monde semble en ordre
Dans les chaudrons pour la purée de prunes
Se reflète brillant le propre visage et
Les champs s’allument écarlates.

(Sarah Kirsch)

Allemagne, 1935–2013 Traduction de Germain Droogenbroodt – Elisabeth Gerlache

***

IN ESTATE

Scarsamente abitata è la terra.
A dispetto dei vasti campi e delle macchine,
i villaggi riposano sonnolenti,
nei giardini di bosso raramente va a segno
un sasso lanciato ai gatti.
In agosto, cadono le stelle
A settembre, si dà avvio alla caccia.
Ancora vola l’oca grigia, la cicogna passeggia
attraverso i prati incontaminati. Oh, le nuvole,
come montagne volano sopra i boschi.
Se qui non hai in mano un quotidiano,
tutto nel mondo appare tranquillo:
nei barattoli di marmellata di prugne,
il tuo volto è meravigliosamente riflesso
e i campi brillano di rosso fuoco.
SARAH KIRSCH, Alemania, 1935–2013
Traduzione di Luca Benassi
Translated into Italian by Luca Benassi

***

IM SOMMER

Dünnbesiedelt das Land.
Trotz riesiger Felder und Maschinen.
Liegen die Dörfer schläfrig
In Buchsbaumgärten; die Katzen
Trifft selten ein Steinwurf.
Im August fallen die Sterne
Im September bläst man die Jagd an.
Noch fliegt die Graugans, spaziert der Storch
Durch unvergiftete Wiesen. Ach, die Wolken
Als Berge fliegen sie über die Wälder.
Wenn man hier keine Zeitung hält
Ist die Welt in Ordnung:
In PflaumenmuskesselnSpiegelt sich schön das eigne Gesicht und
Feuerrot leuchten die Felder.
SARAH KIRSCH, Deutschland, 1935–2013

***

NO VERÃO

A terra está pouco povoada.
Apesar dos enormes campos e máquinas,
As aldeias quedam-se sonolentas
Nos jardines de buxo; os gatos
Raramente os atinge o arremesso de uma pedra.
Em Agosto, caem as estrelas.
A caça começa em Setenbro.
O ganso cinzento ainda voa, a cegonha passeia
Por prados não contaminados. Oh, as nuvens,
Como montanhas, voam sobre as florestas.
Para quem aqui não tiver um jornal
O mundo está bem:
Nos frascos de doce de ameixa
Já se espelha o próprio rosto
E os campos brilham num vermelho de fogo.
Sarah Kirsch, Alemanha, 1935 – 2013
Tradução portuguesa: Maria do Sameiro Barroso

***

ÎN VARĂ

Slab populată țara
Deși câmpul e vast și sunt multe mașini.
Zac toropite sate
Printre grădini de merișor; iar mâțele
arar mai sunt lovite de o piatră.
Cad stelele în august
Iar în septembrie sună cornul de vânătoare.
Gâște mai zboară, barza umblă
Prin arături date cu otravă. Ah, norii,
Precum munții, zboară peste păduri.
Pentru cei ce ziarul nu-l primesc
Lumea e în perfectă rânduială:
Prin cazane cu gem de prunePlăcut li se oglindește fața
Iar câmpul strălucește în roșu înfocat.
SARAH KIRSCH, Germania, 1935–2013
Traducere: Gabriela Căluțiu Sonnenberg
Translated into Romanian by Gabriela Căluțiu Sonnenberg

***

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Αραιοκατοικημένη γη
παρ’ όλα τ’ απέραντα χωράφια και τα μηχανήματα
τα χωριά κοίτουνται νωχελικά
σε κήπους από θάμνους. Σπάνια
η πέτρα που πετάς στις γάτες
βρίσκει το στόχο της.
Τον Αύγουστο πέφτουν τ’ αστέρια
το Σεπτέμβρη αρχίζει το κυνήγι
οι χήνες ξαναπετούν, ο πελαργός βηματίζει
ανάνεμσα στη δηλητηριασμένη κοιλάδα, ω, και τα σύννεφα
σαν βουνά πετούν πάνω απ’ τα δάση.
Αν δεν διαβάζεις μια εφημερίδα εδώ
όλα του κόσμου δείχνουν σωστά
μαρμελάδα στο βαζάκι
το πρόσωπο σου καθρεφτίζεται όμορφα
τα χωράφια γυαλίζουν ολοκόκκινα.
Μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη
Translated into Greek by Manolis Aligizakis

***

SUMAR

Strjálbýlt er landið.
Hvað sem líður risastórum ökrum og vélum,
liggja þorpin syfjuð
í runnagörðum; þótt steini sé kastað
í kettina hitta þeir sjaldan.
Í ágút hrapa stjörnur.
Í september byrja skotveiðar.
Samt flýgur grágæsin, storkurinn gengur
um ómenguð engi. Ó skýin,
fljúga sem fjöll yfir skógana.Ef þú lest ekki blöðin hérna,
er allt í lagi með heiminn:
Í plómusultukrukkum
speglast andlit þitt fagurlega
og akrarnir ljóma eldrauðir.
Sarah Kirsch, Þýskalandi, 1935–2013
Þór Stefánsson þýddi samkvæmt enskri þýðingu
Germains Droogenbroodt og Stanleys Barkan
Translated into Islandic by Thor Stefánsson

***

ِفي ال َّص ْيف

ُر ْغ َم ال ُحقُو ِل ال َوا ِسعَ ِة َوالآَ َلَ ْت
:
ِن
َخا ِليةٌ ِم َن ال ُّس َكا
« الأَ ْرض »
والقُ َرى نَائِ َمةٌ ُمتَ َم ِد َدةٌ فِي َح َدائِ ِق ال َّش ْم ِشي ْر
د ِه َّرة
ِر
ِم َن النَّا ِدر هُنَا أَ ْن تُ َصا ِد َف َح َج ًرا يُ َطا
فِي أُ ُغ ْس ُطس ، تَ ْسقُ ُط النُّ ُجوم.
فِي ِس ْبتَ ْمبر ، تَ ْب َدأُ ال ُم َطا َر َدة.
لََ يَ َزا ُل ا ِلإ َو ُّز ال َّر َما ِد ُي َو َطائِ ُر اللقلق يُ َح ْلقَا ِن فِي النَّ ِقيَّة.
ِج
ال ُم ُرو
يَا ِه، الغُيُوم، تَ ِطي ُر فَ ْو َق الغَابَ ِة َكال ِجبَال.
يَدة هُنا
ِر
إِذَا ل ْم تَ ْح ِمل َج
َهذَا ِلأ َّن ُك َّل َش ْي ٍء َعلَى َما يَ َرام َوالعَالَ ُم أَ ْي ًضا:
و َو ْج ُهك بِ َش ْك ٍل َج ِمي ٍل يَ ْنعَ ِك ُس ،
َعلَى أَ َوانِي ُم َربَّى البَ ْرقُو ِق،
. َوال ُحقُو ُل تُ ِضي ُء بِاللو ِن الأَ ْح َمر النَّا ِري
( سارة كيرشSARAH KIRSCH2013-1935 ،)، ألمانيا
ترجمة للعربية: عبد القادر كشيدة
Translated into Arab by Mesaoud Abdelkader

***

ԱՄՌԱՆԸ

՝ Նոսր բնակեցված հոը:
Չնայած հսկայական դաշտերին ու մեքենաներին,
գյուղերը քնած են տուփանման այգիներում:
Հազվադեպ է հարվածում
կատուների վրա նետված քարը:
Օգոտոսին աստղերն ընկնում են:
Սեպտեմբերին որսն է սկսվում:
Գորշ սագը դեռ թռչում է, արագիլը՝ քայլումՙ
Չթունավորված մարգագետինների միջով:Ամպերը, ինչպես սարերը,
թռչում են անտառների վրայով:
Եթե ձեռքդ թերթ չառնես այստեղ,
Աշխարհում ամեն բան կարգին է,
Սալորի մուրաբայի կաթսաներում
Դեմքդ արտացոլվում է գեղեցիկ,
Դաշտերը կարմիր կրակին են տալիս:
Սառա Կիրշ, Գերմանիա 1935–2013
Հայերեն թարգմանությունը՝ Արմենուհի Սիսյանի
Translated into Armenian by Armenuhi Sisyan

***

এই গ্রীষ্মে

স্বল্প জনবহুল, ভূ মিতে ।
আতে মবশাল ভূ মি আর যন্ত্র,
ো সতেও গ্রািগুমল মনদ্রাচ্ছন্ন
মিরসবুজ বৃক্ষ বাগাতন; খুব কিই কতর আঘাে
একটি পাথর ছোডা হয় মবডালতের মেতক ।
অগাস্ট িাতস, োরারা ঝতর পতড ।
ছসতেম্বর িাতস, শুরু হয় মশকার ।
োরপরও ধূসর হংস উতড যায়, সারস ছহেঁ তে ছবডায়
মবস্তীর্ণ েৃ র্ভূ মিতে । আহা, ছিঘরামশ,
পাহাতডর িতো োরা উতড যায় বনভূ মির উপর ।
আপমন যমেও সংবাে সংবােপত্র না ধতরন এখাতন,
সবমকেুই ঠিক আতে পৃমথবীতে এখাতন:
বডইতয়র জাি পাতত্র,
আপনার িুখটি সুন্দরভাতব প্রমেফমলে হয়,
এবং, িাঠগুতলা দ্যুমে েডায় আগুন লাল রতে ।
সারাহ কির্শ, জার্শাকি, ১৯৩৫-২০১৩
অিুবাদ জাষ্মর্শইি ড্রাষ্মজিব্রুড – স্ট্যািকি বারিাি
Bangla Translation: Tabassum Tahmina Shagufta Hussein

***

A L’ESTIUEscassament poblat, el país.
Malgrat els enormes camps i les màquines
els pobles jeuen endormiscats
als jardins de boix; els gats
rares vegades són colpejats amb un tir de pedra.
A l’agost cauen les estrelles.
Al setembre s’obre la veda.
Encara vola l’oca, passeja la cigonya
per prats no enverinats. Oh, els núvols
volen sobre els boscos com muntanyes.
Si no tens un diari aquí
tot està bé en el món:
en els pots de melmelada de pruna
es reflecteix impecable el teu rostre i
en vermell foc els camps resplendeixen.
SARAH KIRSCH, Alemanya, 1935 – 2013
Traducció al català: Natalia Fernández Díaz-Cabal

***

在夏天

这片土地,人烟稀少。
尽管有广阔的田野和机器,
村庄还是躺在黄杨木花园里
昏昏欲睡;把一块石头
向猫群扔去,很少击中猫咪。
在八月,星星坠落。
在九月,狩猎开始了。
那灰雁仍在飞翔,那鹳鸟涉足
穿越未中毒的草地。哦,云团啊,
它们像群山一样飞过树林。
在这儿如果你不持有报纸,
世界上一切都是对的:
在梅子酱罐筒中,
你的脸映照得很美,而田野发出火红的光。
原作:德 国 萨拉·基尔希 1935-2013
英译:杰曼·卓根布鲁特-斯坦利·巴坎
汉译:中 国 周道模 2021-9-25
Translated into Chinese by Willam Zhou

***

در تابستان
جمعيتی پراکنده، سرزمين،
با وجود زمينهها و ماشينهای عظيم،
روستاها خواب آلودند
در باغهای شمشاد؛ گهگاهی
سنگی پرت میکنند به گربهها
در سپتامبر، شکار بر پاست.
غازهای خاکستری همچنان در حال پروازند، لکلکها
قدم میزنند در ميان دشتهای پاکيزه.
آه، ابرها، از بالَی کوهها و جنگها میگذرند
اگر در دستانت روزنامهای نباشد
در اينجا دنيا در مطلوب است:
در ظرف مربای آلو
زيبايی صورتت منعکس میشود
و مزارع به رنگ قرمز آتشين میدرخشند.
سارا کيروش، آلمان ( )۱۹۳۵ -۲۰۱۳
ترجمه: سپيده زمانی
Translatio into Farsi by Sepedih Zamani

***

ANG TAG-INIT

Napuno ng damo, ang lupa
Sa kabila ng malawak na bukirin at makinarya
Inaantok ang mga kanayunan
Sa mga kahoy na kahon; na bibihirang tamaan
Isang bato ang inihagis sa mga pusa.Kapag Agosto, nahuhulog ang mga bituin
Tuwing Setyembre simula ng pangangaso.
Lumilipad parin ang kulay abong gansa, naglalakad ang ibong istork
Sa pamamagitan ng walang lason na parang. O, ang mga ulap,
Tulad ng mga bundok lumilipad sila sa mga kakahuyan.
Kapagka wala kang tangan na diaryo dito,
Ang lahat sa mundo ay tama
Sa mga kaldero ng minatamis na prutas
Kay ganda ng iyong mukha na nasalamin.
Ang mga bukirin ay kumislap ng pulang-apoy.

SARAH KIRSCH, Germany, 1935–2013
Isinalin sa Wikang Filipino – Eden Soriano Trinidad
Translated into Filipino by Eden Soriano Trinidad

***

בקיץ / שרה קירש

הָ אָ רֶ ץ מְ יֻשֶ בֶ ת בִּ דְ לִּ ילוּת.
לַמְ רוֹת שָ דוֹת וּמְ כוֹנוֹת עֲנָקִּ יִּים,
הַ כְפָ רִּ ים נָחִּ ים מְ נֻמְ נָמִּ ים
בְ גַנֵּי עֵּץ הַ תְ אַ שוּר; לְ עִּ תִּ ים רְ חוֹקוֹת פּוֹגַעַת
בַ חֲתוּלִּ ים אֶ בֶ ן שֶ נִּזְרֶ קֶ ת.
בְ אוֹגוּסְ ט, הַ כוֹכָבִּ ים נוֹפְ לִּ ים.
בְ סֶ פְּ טֶ מְ בֶ ר, הַ צַיִּד מַ תְ חִּ יל.
וּבְ כָל זֹאת הָ אַ וָּז הָ אָ פֹר עָ ף, הַ חֲסִּ ידָ ה מְ טַ יֶלֶת
דֶ רֶ ךְ כָרֵּ י דֶ שֶ א לֹא מֻ רְ עָלִּ ים. הוֹ, הָ עֲנָנִּים,
עָ פִּ ים כְהָ רִּ ים מֵּ עַל לַ יַעַ ר.
אִּ ם אֵּ ין מַ חֲזִּיקִּ ים עִּ תוֹן,
הַ כֹל תַ קִּ ין בָ עוֹלָ ם:
בְ סִּ ירִּ ים שֶ ל רִּ בַ ת שְ זִּיפִּ ים,
מִּ שְ תַ קְ פוֹת יָפֶה פָּנַיִּךְ וְגַם
הַ שָ דוֹת זוֹהֲ רִּ ים בְ אָ דֹם אֵּ ש.
תרגום מגרמנית לאנגלית: ג’רמיין דרוגנברודט וסטנלי ברקן
תרגום מאנגלית לעברית: דורית ויסמן
Translated into Hebrew by Dorit Weisman

***

गर्मिय ों में

विरल आबादी, भूवि।विशाल खेत ों और िशीन ों के बािजूद,
गाोंि ों की नीोंद उडी हुई है
बॉक्सिुड बगीच ों िें; शायद ही कभी एक पत्थर फें का
िारा वबल्लिय ों पर।
अगस्त िें तारे वगरते हैं।
वितोंबर िें, वशकार जारी है।
वफर भी भूरा होंि उडता है,
िारि चलता है
वबना जहर िाले घाि के िैदान ों के िाध्यि िे।
ओह, बादल,
पहाड ों के रूप िें िे जोंगल के ऊपर िे उडते हैं।
अगर आपके यहााँ अखबार नहीों है,
दुवनया िें िब कु छ िही ह ता है:
बेर जाि के बततन िें,
आपका चेहरा खूबिूरती िे पररलवित ह ता है और,
खेत आग-लाल चिकते हैं।
िारा वकशत, जितनी, 1935-2013
Hindi translation by Jyotirmaya Thakur.

***

MUSIM PANAS

Populasi yang terbatas, di sebuah area.
Meskipun ada ladang besar dan mesin besar,
Desa-desa terbujur tidur
Dikebun boksus; jarang terluka
Sebuah batu dilempar ke kucing.
Pada bulan Agustus, bintang-bintang luruh.
Pada bulan September, perburuan berlangsung.
Angsa abu-abu tengah mengangkasa, bangau melintas
Melalui padang rumput yang tidak beracun. Oh awan,
Karena gunung mereka terbang diatas hutan.
Jika kamu tidak menggenggam koran di sini,
Semua baik baik saja dengan dunia:
Dalam balang selai plum,
Wajahmu terpantul dengan cantik dan,
Ladang menyala merah membara.
Sarah Kirsch, Germany, 1935–2013Translation Lily Siti Multatuliana (Indonesia)

***

SA SAMHRADH

Tearc i ndaonra, an tír.
D’ainneoinn goirt is innealra ollmhóra,
Tá na sráidbhailte ina gcodladh
Taobh thiar de chrainn bhosca; na cait fhiáin
faoi urchar méaróige dínn.
Lúnasa ritheann na réalta.
Meán Fómhair, séasúr an fhiaigh.
Le heitilt na gé glaise, siúlann an storc
Ar spánlaí trí mhóinéar glan,
Néalta ag imeacht le scód thar an gcoill.
Má dhéantar neamhaird de na nuachtáin,
Tá gach uile ní ina cheart anseo:
Na prócaí suibhe lán de phlumaí,
Dearglach ar na páirceanna,
Agus luisne i do ghrua.
Sarah Kirsch, An Ghearmáin, 1935–2013
Leagan Gaeilge le Rua Breathnach
Translated into Irish (Gaelic) by Rua Breathnach

***

夏に

その土地は人もまばらで
広い畑や機械はあるが
村は眠っているかのよう
つげの木の園では
猫に投げられた石はめったに当たらない
8月、星は地に落ち
9月、狩猟は続く
灰色の雁はいまも空を飛び
コウノトリは地を歩く
おお、雲は
汚染されていない牧草地を渡り
山のように森の上を飛ぶ
ここに新聞を手にしていなければ世界はすべて順調だ
スモモのジャム壺の中で
あなたの顔は美しく映り
畑は炎のように赤く輝く
ザラ・キルシュ(ドイツ・ 1935-2013)
Translated into Japanese by Manabu Kitawaki

***

KWENYE MAJIRA YA JOTO

Watu ni wachache, kwa ardhi hii.
Isipokua viwanja vile vikubwa na mashini,
Vijiji vimetulia kama katika hali ya usingizi
ndani mwa mashamba yaliofanana na masanduku ya
iwapo sio kawaida kuzigonga,
paka zatupiwa jiwe.
Katika mwezi Agosti, nyota zaanguka.
Kwa mwezi Septemba, mawindo huanza.
Bado bukini ya kijivu huruka, korongo yatembea
Kupitia milima isiyo na sumu. Ah, haya mawingu nayo!
Kama milima, yaelea juu ya misitu.
Usipopata gazeti hapa,
Waweza kufikiria yote yako sawa humu duniani:
Ndani mwa sufuria ya jam ya matunda ya plum,
Uzuri wa sura yako waonekana kama kwa kioo navyo,
viwanja vya metameta, vyekundu kama moto.
Sarah Kirsch, Germany, 1935–2013
Translated into Kiswahili by Bob Mwangi Kihara

***

LI HAVÎNÊ

Welat sêrek e ji rûniştvanan.
Tevî kewşenên fereh û makînan.
Gund di nav baxên daran de
dixewin; kêmcaran
pisî dikevin ber avêtina keviran.
Di tebaxê de stêr têne xwar
di îlonê de dema nêçîrê ye
hîn qaza gewr difire û legleg li nav
çîmenên jehrnekirî digere. Ax, ewirênmîna çiya di ser daristanan re difirin.
Li vir eger rojname ne bi dest mera de be
weha dixuye ku cîhan aram e:
Di qaska êrwîkên kelandî de
rûyê mera û ronahiya soragirîn
ya kewşenan tê re dixuye.
Translation into Kurdish by Hussein Habasch

***

НА ЛЕТО

Ретко населена, земјата.
И покрај огромните полиња и машини,
Селата лежат поспани
во шимшир градини; ретко ги погодува
по мачките фрлениот камен.
Во август, ѕвездите паѓаат.
Во септември, се лови.
Сивата гуска сѐ уште лета, штркот оди
по незатруени ливади. Ох, облаците,
како планини летаат над шумата.
Ако немаш весник в рака овде,
Сѐ ќе е во ред со светот:
Во тегли со џем,
Твоето лице прекрасно се отсликува и,
Полињата сјаат со огнено-црвена боја.
САРА КИРШ, германија, 1935-2013
Превод на македонски јазик: Даниела Андоновска-Трајковска
Translation into Macedonia language: Daniela Andonovska Trajkovska

***

PADA MUSIM PANAS

Sedikit penduduknya, wilayah itu.
Walau besar pepadang dan mesin-mesin
Desa-desa terbaring lelap
Dalam kebun-kebun kayu kotak; jarang mengenai
Ketulan batu yang dibaling ke kucing.
Pada Ogos, bintang-bintang gugur
Pada September, perburuan berlaku.Masihlah angsa kelabu berterbangan, bangau berjalanan
melalui padang-padang rumput segar. Oh, awan-awan
Seperti gegunung terbanglah ia di atas rimba.
Jika kau tidak memegang akhbar di sini,
Semuanya betul dengan dunia:
Dalam periuk-periuk jam plum,
Wajahmu dipantul cantik dan,
Menyala bumi merah berapi.
Sarah Kirsch, Germany, 1935–2013
Malayan translation by Dr. Irwan Abu Bakar

***

LATEM

Kraina skąpo zaludniona.
Mimo rozległych pól i maszyn.
Wioski przycupnęły ospale
wśród bukszpanowych ogrodów; koty
z rzadka trafia ciśnięty kamień.
W sierpniu ꟷ spadają gwiazdy.
We wrześniu ꟷ otrąbia się polowania.
Jeszcze dzika gęgawa wzlatuje, przechadza się bocian
po łąkach nieskażonych. Ach, obłoki
unoszą się nad lasami jak góry.
Jeśli się nie ma przy sobie gazety,
ład panuje na świecie:
w saganach pełnych śliwkowych powideł
odbija się pięknie twarz,
a czerwienią ognistą płoną pola.
Sara Kirsch, Niemcy, 1935–2013
Przekład na polski: Mirosław Grudzień – Anna Maria Stępień

***

ЛЕТО

Здесь мало людей.
Зато много полей и машин.
Спят деревни
в самшитовых рощах; кто-то
кидает камни в котов.В августе падают звезды.
В сентябре начнется охота.
Еще гостят дикие гуси, рассекает небо журавль.
Над неотравленными полями. Ах, облака.
Словно горы парят над лесами.
Если здесь не читать газет,
С миром кажется все в порядке.
Ты красиво отражаешься
в стекле банок со сливовым джемом.
Поля горят огненно-красным.
Сара Кирш, Германия, 1935 – 2013
Перевод на русский язык Дарьи Мишуевой
Translated into Russian by Daria Mishueva

***

LETI

U retko naseljenoj zemlji,
uprkos ogromnim poljima i mašinama,
sela leže pospana u baštama šimšira
a retko koji kamen pogodi mačke
kad ih gađaju.
Zvezde padaju u avgustu.
U septembru počinje lov.
I dalje siva guska leti,
a roda hoda kroz neotrovane livade.
Ah…oblaci, kao planine klize iznad šume.
Ako ne čitaš štampu,
sa svetom je ovde sve u redu;
u teglama sa džemom od šljiva
tvoje divno lice se ogleda
i polja su vatreno crvena.
SARAH KIRSCH, Nemačka, 1935–2013
Sa engleskog prevelar S. Piksiades
Translated into Serbian by S. Piksiades

***

NTA LA STATI

Scarsamenti pupulata, la terra.Ammatula li enormi campi e li machini,
li paisi stanu assunnacchiati
nni li giardini di bossu; li petri
lanzati contru li jatti
raramente li nzertanu.
A l’austu cadunu li stiddi.
A sittembri si apri la caccia.
Ma l’oca grigia continua a bbulari, la cicogna passia
nta li prati nvilinati. Oh, li neuli
bbulanu supra li boschi comu muntagni.
Si non hai un giurnali nta li manu
tuttu è postu nta lu munnu:
lu vasittu di marmillata di prugna
rifletti la to facci chiaramenti
e li campi risplendunu di russu comu focu.
Sarah Kirsch, Alemania, 1935 – 2013
Traduzioni in Siciliano di Gaetano Cipolla

***

ககோடைக் கோலத்தில்
மக்கள் அதிகமில்லாத நிலத்தில்
மிகுந்த வயல்களும், இயந்திரங்களும்
இருப்பினும்
கிராமம் தூக்கத்தில் உள்ளது!
மரப்பபட்டித் ததாட்டங்களில்
பூனையிை் தமல் எரியப்பட்ட கல்
அதை் தமல் விழுவதில்னல சாதாரணமாக!
ஆகஸ் டு மாதத்தில் விண் மீை்கள் விழுகிை் றை
பசப்டம்பர் மாதத்தில் தவட்னட பதாடர்கிறது
இருப்பினும்
சாம்பல்நிறப் பபண் வாத்து பறக்கிறது
நானர நடக்கிறது
விஷம் கலக்காத பசும்புல் நிலத்தில்-ஓ தமகங்கள்
மனலகனளப் தபால காடுகள் தமல் பறக்கிை் றை!
னகயில் பசய்தித் தாள் இல்னலபயைில்
உலகில் எல்லாதம சரிதாை் !
ப்ளம் தேம் பானையில்
உைது முகம் அருனமயாக
எதிர்நிழல் ஆடுகிறது!
வயல்கள் தீயிை் சிகப்பு நிறத்தில் ஒளிர்கிை் றை!
ஆக்கம்/பமாழிமாற்றம்ஸாரா கிர்ஸ் ச் பேர்மைி 1935- 2013
பேர்பமய்ை் ட்ரூகை் ப்ரூட்ட்- ஸ் டாை் லி பார்கை்
Translated into Tamil by DR. N V Subbaraman

***

YAZ MEVSİMİNDE

Büyük tarlalar ve makinalara rağmen
Uzanmakta köyler uykulu
Şimşirli bahçelerde, nadiren denk gelir
Kedilere atılan bir taş
Ağustosta, yıldızlar kayar
Eylülde, başlar av
Gri kazlar uçarlar halâ, yürür leylekler
Zehirlenmemiş çayırlarda. Ah, bulutlar,
Dağlar gibi bulutlar ormanların üstünden uçarlar
Burada yoksa elinde bir gazete,
Dünyada tüm gidişat iyidir
Erik reçeli kavanozlarında
Yüzün çok güzel yansıyor ve,
Tarlalar ateş kırmızısı parlamakta
İngilizceden çeviren: Muhsine Arda
Translated into Turkish by Muhsine Arda

 

Recueil: ITHACA 699
Editions: POINT
Site: http://www.point-editions.com/en/

FRIENDS ITHACA
Holland: https://boekenplan.nl
Poland: http://www.poetrybridges.com.pl
France: https://arbrealettres.wordpress.com
Poland: http://www.poetrybridges.com.pl
Romania: http://www.logossiagape.ro; http://la-gamba.net/ro; http://climate.literare.ro; http://www.curteadelaarges.ro.; https://cetatealuibucur.wordpress.com
Spain: https://www.point-editions.com; https://www.luzcultural.com
India: https://nvsr.wordpress.com; https://ourpoetryarchive.blogspot.com>
USA-Romania: http://www.iwj-magazine.com/journal02

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

(y aller) (André Welter)

Posted by arbrealettres sur 10 septembre 2021
    
(y aller)

arrivée sans lieu
voyage sans but

qui s’en irait
rejoindre un coup de vent
une poignée de poussière
un envol de feuilles sèches
l’écho d’un poème

(André Welter)

 

Recueil: La vie en dansant – Au cabaret de l’éphémère – Avec un peu plus de ciel
Traduction:
Editions: Gallimard

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogueurs aiment cette page :